Yttrande över Socialdepartementets promemoria Ersättning för höga sjuklönekostnader

I remissen föreslås att det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning för höga sjuklönekostnader. Förslaget innebär att de arbetsgivare som lämnar arbetsgivardeklaration kommer att få kompensation för den del av sjuklönekostnaden som överstiger en viss andel av arbetsgivarens totala lönekostnad. Ersättning ska kunna lämnas med högst 250 000 kr per arbetsgivare och år. Syftet med ersättningen är att minska den börda som arbetsgivarnas sjuklönekostnader kan utgöra och därmed möjliggöra för små företag att våga anställa fler personer. Vidare föreslås att en arbetsgivare ska lämna uppgift till Skatteverket om sin bruttokostnad för sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön i samband med den månadsvisa arbetsgivardeklarationen. Förslaget i denna del syftar till att dels säkra ett högt nyttjande av den nya ersättningen, dels minska den administrativa börda som i dag faller på arbetsgivare som söker ersättning från högkostnadsskyddet. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.