Yttrande över Socialdepartementets remiss av delbetänkandet Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)

Utredningens uppdrag är att göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Utredningen har tidigare överlämnat två delbetänkanden, SOU 2012:75 och SOU 2013:23, vilka Regelrådet yttrat sig över. I föreliggande delbetänkande behandlas frågor om hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel, hantering och prissättning av licensläkemedel samt prissättning av extemporeläkemedel. Det föreslås en ny lag om behandling av personuppgifter vid licenshantering samt ett antal lag- och förordningsändringar.

Betänkandet innehåller förslag om att receptregistret ska få innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen för att öka möjligheterna till uppföljning och underlätta apotekens fakturering till landstingen. Vidare föreslås att ett beslut om licens, dvs tillstånd till försäljning till konsument av ett icke godkänt läkemedel, ska gälla på samtliga öppenvårdsapotek med hjälp av den sk kommunikationslösningen som E-hälsomyndigheten har utvecklat. Det innebär dock att kommunikationslösningen kommer att hantera många känsliga personuppgifter och det föreslås därför en särskild registerlag som ska beskriva hur denna hantering får ske. Det föreslås även att licensläkemedel per automatik ska omfattas av läkemedelsförmånerna utom i de fall där Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fattat särskilt beslut om pris och subvention.

Gällande extemporeläkemedel anges att något alternativ till nuvarande hantering inte anses aktuellt, däremot föreslås att dagens praxis ska författningsregleras för att det tydligt ska framgå vilka regler som gäller.