Yttrande över Socialdepartementets remiss Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Utredningens uppdrag har varit att se över ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och att föreslå en mer ändamålsenlig utformning av ersättningen. Syftet som det beskrivs i utredningens direktiv är att förstärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken.

I utredningen föreslås att nuvarande timschablon för ersättningen för personlig assistans görs om till en grundschablon per timme med i huvudsak samma innehåll som idag. Grundschablonen föreslås också täcka kostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro – en kostnad som idag till stor del bärs av kommunerna. Utredningen föreslår också en ny tilläggsschablon som ska kunna beviljas brukare som har särskilt stort behov av assistans på nätter och helger. Vidare föreslår utredningen att kraven på anordnaren av personlig assistans stärks genom ett lagstadgat krav på ett skriftligt avtal mellan brukaren och anordnaren och att avtalet ska behandla ett antal punkter av betydelse för assistansens kvalitet och brukarens inflytande. Utöver detta föreslår utredningen att det inte längre ska vara tillåtet att använda beviljad assistansersättning som lön för brukaren för insatser som arbetsledare i den egna assistansen. Slutligen förordar utredningen ett utökat samarbete mellan berörda myndigheter inom assistansområdet, bl.a. för att stärka uppföljning, tillsyn och förebyggande av olika risker.

 

Följande författningsförslag lämnas. Det föreslås en lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Vidare föreslås ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning.