Yttrande över Socialstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

Förslagets syfte är att genomföra ändrade EU-regler i svensk rätt. De ändrade EU-reglerna föreslås bli genomförda genom ändringar i bilaga 3 och 4 till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation av och tillvaratagande av vävnader och celler.

Ändringarna i EU-rättsakterna innebär för det första att man ska ersätta termen högriskområden med termen högprevalensområden. För det andra ändras EU-reglerna så att det inte längre ställs krav på att blodprover ska tas vid varje tillfälle en partner donerar könsceller som inte ska användas direkt. Det nya direktivet där dessa ändringar ingår ska vara genomfört senast den 17 juni 2014.

Termen högriskområde föreslås ersättas med högprevalensområde i bilaga 3 till Socialstyrelsens föreskrifter. Vidare föreslås i bilaga 4 till föreskrifterna att dagens krav på blodprov vid varje tillvaratagande av könsceller ersätts med ett krav att blodprov ska tas inom tre månader före den första donationen. Vid ytterligare partnerdonationer från samma donator ska ytterligare blodprover tas inom 24 månader från den föregående provtagningen.

Taggar:

celldonation