Yttrande över Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Remissen innehåller Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1). Ändringarna har till syfte att bidra till att säkerställa att läkemedelsbehandlingen för patienter är ändamålsenlig och säker, optimerad läkemedelsbehandling, minska läkemedelsrelaterade problem hos patienter och öka kunskapen om läkemedelseffekter.

Förslaget innebär att varje vårdgivare ska erbjuda patienter, som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel, en läkemedelsgenomgång. Detta föreslås ske vid påbörjad hemsjukvård, vid nybesök hos läkare i öppenvård, vid inskrivning i sluten vård eller vid inflyttning i sådan boendeform eller bostad som omfattas av 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Även andra personer som har läkemedelsproblem ska erbjudas läkemedelsgenomgång. Förslaget innebär vidare att vårdgivare ska ge individuell information till patienter och upprätta läkemedelslistor. Vid utskrivning från sluten vård ska vårdgivaren upprätta en läkemedelsberättelse i patientjournalen i de fall då en patient som erhållit en läkemedelsgenomgång ska vårdas hos annan vårdgivare eller vårdenhet efter utskrivningen förutsatt att det inte finns hinder till detta på grund av sekretess. Hos den nya vårdgivaren eller vårdenheten ska en läkare utses som ansvarar för uppföljning där en läkemedelsberättelse har upprättats. De som berörs, bortsett från patienter, är vårdnadsgivare, verksamhetschefer, läkare och medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt annat personal som arbetar i verksamheterna.