Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I remissen föreslås nya föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. De nya föreskrifterna ska ersätta Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Syftet med förslaget är att förtydliga nu gällande regler. Förslaget innefattar bl.a. en skyldighet för vårdgivare att inrätta ett ledningssystem, bedriva ett systematiskt förbättringsarbete samt dokumentera arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.