Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om abort och avbrytande av havandeskap

Regelrådet delar Socialstyrelsens uppfattning att de föreslagna föreskrifterna inte leder till ökade administrativa kostnader för företag i förhållande till nu gällande föreskrifter och allmänna råd på området. Mot denna bakgrund kan Regelrådet tillstyrka förslaget.