Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om dokumentation inom socialtjänsten

I remissen anges att arbetet med förslaget till ny författning har skett på uppdrag av regeringen inom ramen för Socialstyrelsens arbete med att utveckla en nationell informationsstruktur. När det gäller dokumentation inom socialtjänsten vill regeringen få till stånd en större enhetlighet och en mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas för exempelvis uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Vidare anges att Socialstyrelsen vid tillsyn av olika verksamheter inom socialtjänsten har funnit brister i dokumentationen. Förslaget syftar till att tydliggöra vilka krav och rekommendationer som gäller för dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS hos ansvariga nämnder i kommunerna, enskilda verksamheter som genomför beslutande åtgärder på socialtjänstens område och Statens institutionsstyrelse (SiS). Förslaget har utarbetats med utgångspunkt från nu gällande föreskrifter, SOSFS 2006:5, vilka upphör att gälla när den nya författningen träder i kraft. Den föreslagna föreskriften innehåller bl.a. bestämmelser om vilka uppgifter en journalakt, en personakt och andra upprättade handlingar ska innehålla. Vissa av de nya bestämmelserna uppges ha formen av allmänna råd i nu gällande föreskrift.