Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innehåller bland annat bestämmelser som avser att förtydliga vilket ansvar vårdgivarna har i samband med ordinering och hantering av läkemedel, liksom ansvaret för den hälso- och vårdpersonal som utför dessa arbetsuppgifter. Förslaget avser vidare att ändra bestämmelserna gällande delegering av läkemedel så att skillnaderna avseende vem som får utföra vissa arbetsuppgifter i sluten respektive öppenvård upphör. Förslaget innehåller dessutom bestämmelser som gör det möjligt för apotekare och receptarier att överlämna läkemedel till en patient samt ger sjuksköterskor möjlighet att under vissa förutsättningar justera enskilda patienters läkemedelsdoser.

Enligt förslaget flyttas bestämmelsen om vissa sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel för vaccination i 3 kap. 10 § i SOSFS 2000:1 till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Förslaget upphäver slutligen Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1992:22) om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel.

 

Taggar:

Läkemedel