Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om våld i nära relationer

I remissen föreslås nya föreskrifter om våld i nära relationer. Syftet med förslaget är att förbättra skyddet och stödet till våldsutsatta och barn som bevittnat våld genom att föreskriva ett arbetssätt för socialnämnden och vårdgivarna i arbetet med våldsutsatta barn och vuxna, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Socialstyrelsens bedömning är att det krävs föreskrifter om tillämpningen av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen.

Genom förslaget ställs krav på vårdgivare inom hälso- och sjukvården och tandvården att fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutförare. För verksamheter som tar emot barn eller deras närstående ställs krav på rutiner för hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras vad gäller barn som kan ha bevittnat våld eller kan ha utsatts för våld. Krav föreslås för vårdgivare inom hälso- och sjukvården på intern respektive extern samverkan att samordna respektive möjliggöra samordning av hälso- och sjukvårdsåtgärder och insatser så att dessa inte motverkar varandra. Vidare ställs krav på hur hälso- och sjukvårdspersonalen ska handla när ett barn respektive en vuxen visar symtom eller tecken som kan föranleda misstanke om att barnet respektive den vuxne kan ha utsatts för våld av närstående. Därutöver föreslås utökade krav för socialnämnden samt krav på tillräcklig bemanning och skyddsanordningar för verksamheter som bedriver skyddat boende.