Yttrande över SOU (2015:100) Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till nya bestämmelser om kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk. Det föreslås en ny lag som innehåller bestämmelser om verksamhet, behandling, dokumentation och klagomål. Vidare föreslås att verksamheter som omfattas av den nya lagen ska ha tillstånd. Detta innebär enligt utredningen att den nuvarande anmälningsplikten, enligt miljöbalken, för hygieniska tjänster som innefattar stickande eller skärande verksamhet upphör och ersätts av krav på tillstånd. Därutöver föreslås också att den kommunala nämnden ska utöva tillsyn över de verksamheter som omfattas av förslaget. Här införs även en avgift för att täcka de kostnader som uppstår i samband med tillsynen.