Yttrande över Spelinspektionens föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår Spelinspektionens förslag till nya föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater.

Uppgifter kommer enligt förslaget även fortsättningsvis att behöva lämnas i ansökningsblanketten, men färre handlingar kommer att behöva lämnas in. Kravet på vidimering av handlingar tas också bort, utom när det gäller vidimerad kopia av pass, som fortfarande ska bifogas ansökan. Handlingar som föreslås inte längre behöva lämnas in är spelkonceptbeskrivning, spelregler, licensbeslut från andra länder, affärsplan, bolagsordning, beskrivning av hantering av personuppgifter, skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag, utdrag ur skattekonto amt domar och myndighetsbeslut.