Yttrande över Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i konsumentkreditlagen (2010:1846).

Förslaget anges innebära att sju nya bestämmelser införs i lagen. Vid marknadsföring av högkostnadskredit ska näringsidkaren ge konsumenten en upplysning om att krediten är en högkostnadskredit och hänvisning till mer information om riskerna med skuldsättning. Enligt förslaget ska kreditgivaren inte kunna ta ut en högre kredit- eller dröjsmålsränta för en högkostnadskredit än en räntesats som motsvarar den tillämpliga referensräntan med ett tillägg om 40 procentenheter. Vidare ska konsumenten inte vara skyldig att betala mer i kostnader för krediten än ett belopp som motsvarar kreditbeloppet. En högkostnadskredit ska inte kunna förlängas mer än en gång om förlängningen medför en kostnad för konsumenten. Vid beräkningen av konsumentens förutsättningar att återbetala en högkostnadskredit ska näringsidkaren ta särskild hänsyn till risken att konsumenten redan har, eller kommer att få, andra utgifter än vad underlaget för kreditprövningen visar. Vid marknadsföring av alla sorters krediter ska måttfullhet iakttas. Slutligen föreslås att undantag från krav på kreditprövning ändras så att fristående krediter alltid måste kreditprövas, även om de har kortare löptid än tre månader och även om de är räntefria och inte medför annat än en obetydlig avgift för konsumenten.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag