Yttrande över Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Utredningen innehåller förslag till

·       lag om mobilitetskartläggning (202X:XX)

·       lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

·       förordning om mobilitetskartläggning (202X:XX)

Utredningen föreslår ett antal förändringar av bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900). I remissen anges att förslagsställaren endast vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet men inte på förslagen avseende en lag om mobilitetskartläggning, detaljplanekravet och redogörelse i planbeskrivningen. Synpunkter önskas inte heller beträffande författningsförslag och författningskommentar avseende dessa delar. Regelrådet yttrar sig enbart i de delar av remissen som departementet önskar få synpunkter på.