Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om ansökan om stöd till solcellsanläggningar, begäran om utbetalning och särskilda villkor för stöd samt lämnande av uppgifter för uppföljning av stödet. Syftet med föreskrifterna är att få in tillräckliga uppgifter för att Länsstyrelserna skall kunna fatta beslut om preliminärt stöd och slutlig utbetalning samt för att Energimyndigheten skall kunna följa upp och utvärdera det stöd som lämnas. De som berörs av föreskrifterna är personer och företag som avser att söka det statliga stödet för installation av solcellsanläggningar. Energimyndigheten uppger att stödbeloppet kommer att ligga i intervallet 50 000 kr – 2 000 000 kr. Enligt Energimyndigheten är tidsåtgången för att fylla i stödansökan en till fyra timmar. Enligt de föreslagna föreskrifterna ska ansökningar om stöd, begäran om utbetalning respektive uppgifter om uppföljning göras på blankett enligt formulär som fastställts av Energimyndigheten. Föreskrifterna innehåller härutöver inte några bestämmelser om den information som ska lämnas i samband med att den enskilde vidtar nu nämnda åtgärder.