Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Den 1 augusti 2010 trädde lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (hållbarhetskriterielagen) i kraft. Lagen genomför bestämmelser i Förnybartdirektivet 1 om hållbarhetskriterier och innehåller de grundläggande bestämmelserna på området och ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att utfärda närmare föreskrifter. 2 Syftet med regleringen är att förhindra att efterfrågan på förnybara energikällor ska leda till utarmad biologisk mångfald och ökade växthusgasutsläpp. Remissen innehåller Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Syftet med förslaget är att genomföra Förnybartdirektivet, artiklarna 17-19, i svensk rätt. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur rapporteringsskyldigheten enligt lagen ska fullgöras och hur växthusgasminskningen ska beräknas.