Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om ursprungsgarantier för el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el.

Det anges huvudsakligen att föreskrifterna ska förtydliga de särskilda krav som ska gälla för ursprungsgarantier som kan överföras mellan medlemsstater i EU. För sådana s.k. EECS-ursprungsgarantier krävs att mängden producerad el i en anläggning rapporteras netto, efter användning för hjälpkraft och eventuell pumpkraft. I de föreslagna föreskrifterna regleras vad som avses med nettomätning och hur företag med bruttomätning ska beräkna en korrektionsfaktor som appliceras på rapporterad el innan EECS-ursprungsgarantier utfärdas. Vidare ställs det i de nya föreskrifterna krav på att vissa uppgifter ska lämnas, men det finns inga särskilda formulär, vilket motiveras av att ansökningar sedan ett antal år tillbaka huvudsakligen hanteras genom Energimyndighetens e-tjänster.