Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Förslaget omfattar nya föreskrifter om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Föreskrifterna avses precisera de krav som anges i lag (2014:268) respektive förordning (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Mer specifikt berör föreskrifterna krav på att genomföra kostnads-nyttoanalys vid planering av vissa energianläggningar. Lagstiftningen gäller termiska elproduktionsanläggningar, industrianläggningar som producerar användbar spillvärme samt nya nät för fjärrvärme och fjärrkyla och energiproduktionsanläggningar inom ett befintligt sådant nät. För att omfattas av lagstiftningen ska en anläggning ha en total tillförd effekt på mer än 20 megawatt. Det anges även vissa andra tröskelvärden, bl.a. att man bara behöver göra en kostnads-nyttoanalys för en planerad industrianläggning i de fall då denna ligger på ett ledningsavstånd på högst 40 km från en tekniskt lämplig anslutningspunkt i ett fjärrvärmenät.

I konsekvensutredningen konstateras även att vissa toppbelastning- och reservanläggningar för elproduktion, kärnkraftsanläggningar samt anläggningar som behöver vara placerade nära en anläggning för geologisk lagring av koldioxid är undantagna från lagstiftningen.