Yttrande över Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I rapporten lämnas förslag på utformning av slopande av anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft. En ny lag (2018:000) om avgift för stöd till vindkraftsanläggningar inom Sveriges sjöterritorium eller Sveriges ekonomiska zon föreslås. Det föreslås också en ny lag (2018:000) om statligt stöd till vindkraftsanläggningar inom Sveriges sjöterritorium eller Sveriges ekonomiska zon. Förslaget innebär i sin helhet att kostnaderna för att anlägga havsbaserad vindkraft subventioneras.

Taggar:

vindkraft