Yttrande över Statens folkhälsoinsituts föreskrifter teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

En ny lag (2010:1622) om alkohol har beslutats av riksdagen och ska, liksom en ny alkoholförordning (2010:1636), träda i kraft den 1 januari 2011. Statens folkhälsoinstitut (FHI) är central tillsynsmyndighet för alkohollagen som nu även omfattar regler om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Jämfört med tidigare lagstiftning på området slopas kravet på tillstånd för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och ersätts av en anmälningsplikt. Kravet på godkännande som upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt gäller även i fortsättningen. FHI ska utfärda närmare föreskrifter om anmälan, denatuering, kontrollbolag och försäljningsbegränsningar i syfte att skydda människors liv och hälsa. I remissen finns föreslag till föreskrifter om dels teknisk sprit, dels alkoholhaltiga preparat. Förslaget som gäller teknisk sprit omfattar föreskrifter om identifieringsuppgifter som ska lämnas vid anmälan, vilka denatueringsmedel som ska ingå för olika användningar, anteckningsskyldighet med varierande krav på redovisning och anlitande av kontrollbolag. Den som för in teknisk sprit ska varje år redovisa införd, förbrukad och lagerförd mängd till FHI medan kravet för säljare och köpare begränsas till redovisning efter begäran från FHI. Anteckningarna ska sparas i minst två år. Kravet att anlita kontrollbolag gäller sådana större företag som köper eller säljer mer än 40 m3 vid samma tillfälle. För alkoholhaltiga preparat föreslås i huvudsak bestämmelser om uppgifter för anmälan och om vilka medel för denatuering som ska ingå beroende på användningsområde. I konsekvensutredningen anförs att en avgörande lättnad jämfört med nuvarande föreskrifter på området är att kravet på tillstånd för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ersätts av ett Postadress