Yttrande över Statens folkhälsoinstituts förslag till föreskrifter om kunskapsprov

Förslaget till ny alkohollag innebär att den som ansöker om serveringstillstånd måste genomgå ett kunskapsprov i stället för att som i dag endast visa upp en handling som styrker att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Kommunerna ska även fortsättningsvis ha ansvaret för prövningen av om en person är lämplig att inneha serveringstillstånd. Statens folkhälsoinstitut ska dock ansvara för att ta fram prov och även i övrigt ge vägledning för hur prövningen ska utformas. De föreslagna föreskrifterna innehåller närmare bestämmelser om provtagningen och undantag från skyldigheten att genomgå prov. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att förslagen inte kommer att påverka företagens administrativa kostnader.

Taggar:

kunskapsprov