Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur (SJVFS 2006:84)

I förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, och dess tillämpningsförordning lämnas möjligheter för berörda myndigheter att själva fatta beslut i ett antal frågor. Förordningen har efter implementeringen år 2011 ändrats ett flertal gånger och nationella myndigheter har getts ytterligare möjligheter till förenklingar. Statens jordbruksverk (SJV) har utnyttjat denna möjlighet och remitterar nu ett förslag med förändringar i SJVFS 2006:84 som syftar till att tydliggöra och förenkla reglerna.

Statens jordbruksverk (SJV) föreslår att driftsansvariga och transportörer i vissa fall ska vara undantagna från anmälningsskyldigheten i artikel 23.1 a i förordning (EG) nr 1069/2009. Även vad gäller bestämmelserna om handelsdokument i samma förordning så föreslås undantag i vissa fall. Sedan tidigare har animaliska biprodukter delas in i tre kategorier där kategori 1 bedöms ha den högsta smittorisken och kategori 3 den lägsta smittorisken. Det föreslås att vissa döda försöksdjur ska klassificeras som animaliska biprodukter av kategori 3 istället för kategori 1. Därtill föreslås att vissa ull- och hårprodukter får släppas ut på den svenska marknaden utan de begränsningar som anges i förordning (EU) nr 142/2011 om produkterna inte härrör från djur för vilka det finns risk för spridning av allvarliga sjukdomar. Ändringar avseende när risk för spridning av sjukdom ska föreligga föreslås också, liksom tillåtelse för produktionsdjur att omgående tillträda mark där vissa organiska gödningsmedel eller jordförbättringsmedel har använts. Vidare föreslås att obehandlade äggskal och skal från blötdjur och tagghudingar får användas inom primärproduktion eller spridning på mark samt regler som tillåter utfordring av vilda djur med vissa typer av animaliska biprodukter utan tillstånd samt att kroppar från vilda djur som inte omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009 får användas till utfordring av rovdjur utan föregående slakt och veterinärbesiktning. Det föreslås också att kategori 3-material ska få användas till utfordring av vissa djur samt att nedgrävning ska tillåtas för animaliska biprodukter som uppstått vid vilthanteringsanläggningar. Vidare föreslås att vissa regler kring transporter och vissa tillståndskrav för transporter tas bort. Slutligen föreslås att det krav på hälsointyg som måste medfölja när vissa produkter importeras klargörs. Kraven härrör från förordning (EU) nr 142/2011.

Vissa redaktionella ändringar föreslås också.