Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare.

Förslaget anges i huvudsak innebära följande.  Fyra nya växtskadegörare, alla insekter, som kan ge upphov till stora ekonomiska förluster och som anses utgöra en oacceptabelt hög risk för EU:s växtskydd, blir reglerade. Det gäller amerikansk äppelvedsbock, som angriper olika slags lövträd; en fjäril vars larver angriper tomat och aubergine; en fjäril som angriper ett stort antal betydelsefulla växtslag som paprika, citrus och granatäpple samt en bladloppa som sprider en bakterie som orsakar skada i potatisväxter. För att förhindra att dessa växtskadegörare introduceras till och sprids inom EU införs bl.a. nya krav på sundhetscertifikat samt särskilda importvillkor i vissa fall. Utöver de ändringar som anges följa direkt av genomförandedirektiv från EU-kommissionen föreslås ett förtydligande av vad som gäller vid växtskyddskontroll vid import av virkesprodukter ”på annan ort”[1].

[1] Det framgår av konsekvensutredningen att växtskyddskontroll genomförs av Jordbruksverket i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Stockholm samt på Landvetter och Arlanda. Formuleringen ”på annan ort” avser således andra orter än dessa.