Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring av föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd (SJVFS 2009:90)

Statens jordbruksverk (SJV) genomförde i juni år 2014 en uppföljning av återflödet av pengar i landsbygdsprogrammet 2007 – 2013 i vilken det framkom att det fanns outnyttjade medel. På grund av detta har SJV beslutat att öppna upp möjligheterna till stöd för kompetensutveckling i axel 1 inom alla målområden samt startstöd till unga jordbrukare och unga rennäringsföretagare. För att möjliggöra för företagarna att ansöka om de nämnda stöden föreslås de nu remitterade förändringarna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Efter telefonkontakt med förslagsställaren framgår att medlen för kompetensutveckling uppgår till cirka 16 – 17 miljoner kronor och de tillgängliga medlen för startstöd till cirka 23 miljoner kronor. Förslaget öppnar upp möjligheten för företagare att ansöka om stöd till kompetensutveckling i axel 1 inom alla målområden och startstöd till unga jordbrukare och unga rennäringsföretagare. Även regler för var och när ansökan ska lämnas in och vilken blankett som ska användas föreslås.

Regelrådets yttrande

Yttrande (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Föreskriftsförslag ()