Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring av föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd (SJVFS 2009:90)

Statens jordbruksverk (SJV) genomförde i juni år 2014 en uppföljning av återflödet av pengar i landsbygdsprogrammet 2007 – 2013 i vilken det framkom att det fanns outnyttjade medel. På grund av detta har SJV beslutat att öppna upp möjligheterna till stöd för kompetensutveckling i axel 1 inom alla målområden samt startstöd till unga jordbrukare och unga rennäringsföretagare. För att möjliggöra för företagarna att ansöka om de nämnda stöden föreslås de nu remitterade förändringarna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Efter telefonkontakt med förslagsställaren framgår att medlen för kompetensutveckling uppgår till cirka 16 – 17 miljoner kronor och de tillgängliga medlen för startstöd till cirka 23 miljoner kronor. Förslaget öppnar upp möjligheten för företagare att ansöka om stöd till kompetensutveckling i axel 1 inom alla målområden och startstöd till unga jordbrukare och unga rennäringsföretagare. Även regler för var och när ansökan ska lämnas in och vilken blankett som ska användas föreslås.