Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om anmälan, rapportering, tillverkning, hantering, lagring och märkning av foder. De ändringar som föreslås innebär främst att de delar av föreskrifterna som rör foderinnehåll och allmänna krav om märkning upphävs. Bakgrunden till ändringarna är att den s.k. märkningsförordningen 1 ska tillämpas från den 1 september 2010. För att undvika otillåten dubbelreglering kommer villkoren för utsläppande på marknaden och användningen av foder enbart att regleras genom denna förordning. Förordningen upphäver också ett bakomliggande direktiv vilket också föranleder ändringar i den nu aktuella föreskriften.

Taggar:

foder