Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter om direktstöd och grundvillkor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om direktstöd och grundvillkor. Vissa ändringar gäller endast hänvisningar till överordnad författning, samt till andra föreskrifter som likaså är under arbete. I bilaga 1, som behandlar villkorsavdrag, finns flertalet hänvisningar till andra författningar som kan komma att ändras. Det beror på att
när föreskriftsförslaget remitteras är fortfarande inte alla regelverk som rör den strategiska planen för år 2023-2027 beslutade. Det anges gälla både från EU och Sverige, vilket medför att många hänvisningar är preliminära.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag