Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ansökan om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt stöd för lokalt ledd utveckling inom havs- och fiskeriprogrammet, landsbygdsprogrammet och operativt program för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden för programperioden 2014-2020. Föreskriftsförslaget innehåller såväl gemensamma villkor som stödspecifika villkor.

Det föreslås att föreskriften träder i kraft i oktober 2015 och att genom föreskriftens ikraftträdande upphävs föreskrifter (SJVFS 2015:26) om ansökan om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. I remissen anges att även föreskrifter (SJVFS 2014:30) om ansökan om projektstöd inom havs- och fiskeriprogrammet upphör att gälla när det nu remitterade föreskriftsförslaget träder i kraft.