Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om särskilt stöd till mjölkproducenter

Förslaget till föreskrifter är en följd av kommissionens förordning (EU) nr 1233/2009 om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn. Förslaget innehåller bestämmelser om ett tillfälligt stöd till mjölkproducenter som har producerat mjölk under tidsperioden den 1 april 2008 till och med den 31 mars 2009. Stödet kommer att baseras på uppgifter som redan finns i Jordbruksverkets register och kommer att betalas ut som ett engångsbelopp utan föregående ansökan.