Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter om att näringsidkare på begäran ska lämna uppgifter om innehav av svin, får samt höns och kycklingar till Jordbruksverket, s.k. djurräkning. Till den delen förslaget gäller uppgifter om svin och får är det en följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1165/2008. Den delen av förslaget som avser innehav av höns och kycklingar tar sikte på nationella statistikbehov. Enligt förordning (EG) 1165/2008 ska de aktuella uppgifterna lämnas en gång årligen. De nu aktuella föreskrifterna avser uppgifter för år 2011.