Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statligt stöd till produktion av biogas från gödsel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om projektet för statligt stöd till produktion av biogas från gödsel.

I författningsförslaget anges bl.a. följande. Projektet för stöd till gödselgas pågår under perioden 2014-2023. Stödet är högst 20 öre per kWh producerad gödselgas, men verket kommer också att besluta om ett maximalt stödbelopp per anläggning. För att kunna få stöd enligt föreskrifterna måste sökande vara inkluderad i projektet för statligt stöd till produktion av biogas från gödsel, och ansökan kan göras när som helst under en s.k. inkluderingsperiod. De s.k. inkluderingsperioderna avser åren 2014 – 2017, 2018 – 2020 och 2021 – 2023. Det anges också villkor för att bli inkluderad i projektet, bl.a. att sökanden måste vara godkänd hos Jordbruksverket enligt reglerna om animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel samt att ha inkopplad utrustning för att fackla eller bränna gas som inte kan nyttiggöras vid överproduktion eller driftsstörning. Sökanden får inte heller ha kapacitet för att producera mer än 500 kWh el eller annan energi per år och företaget som äger anläggningen får inte sysselsätta mer än 249 personer, inte ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro. Vidare finns bl.a. bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan och vissa begränsningar i vilka andra stöd som företaget får ha tagit emot för att kunna få det nu aktuella stödet. Det anges också bland övriga villkor att verket kan komma att göra kontroller på plats och att sökanden vid dessa tillfällen ska kunna visa upp underlag och dokument som styrker de uppgifter som lämnats vid ansökan om stöd.