Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om upplåtelser av mark för vindkraft på statens mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län

I de föreslagna föreskrifterna finns bestämmelser om innehållet i en framställning om markupplåtelse för vindkraft på statens mark i områden ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Enligt förslaget ska till en sådan framställning fogas en näringsmässig konsekvensbeskrivning som visar vilka konsekvenser en planerad vindkraftsetablering får för rennäringen när en sameby berörs av etableringen. Till framställningen ska intressenten vidare lämna en ekonomisk redovisning över sina förutsättningar att genomföra etableringen samt en projektbeskrivning som visar bl.a. etableringens omfattning, infrastruktur och miljöeffekter. Syftet med förslaget anges vara att underlätta länsstyrelsernas handläggning av sådana markupplåtelser som avses i 32 § rennäringslagen (1971:437). I denna paragraf föreskrivs att ”på sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln.”