Yttrande över Statens Jordbruksverks förslag till föreskrifter (SJVFS 2009:a) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter

Förslaget innebär att bevarandesorter, d.v.s. lantsorter och andra sorter av lantbruksväxter som är naturligt anpassade till lokala eller regionala betingelser, får produceras och saluföras utan krav på certifiering. I den upprättade konsekvensutredningen anförs bl.a. att ett genomförande av förslaget leder till enklare regler för produktion och saluföring av bevarandesorter jämfört med vad som gäller för andra typer av utsäde. Regelrådet ansluter sig till denna uppfattning och kan mot denna bakgrund tillstyrka förslaget.