Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innehåller ändringsförslag av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion. I den föreslagna 2 kap 5a § regleras hur producenter kan ansöka om godkännande för att få använda icke ekologiskt vegetativt förökningsmaterial[1] liksom i vilka fall det inte är möjligt att få undantag från kravet på att använda ekologiskt vegetativt förökningsmaterial. Vidare ändras också 1 kap 8 § om avgifter för att ansöka om undantag. Det senare faller under avgiftsförordningen och berörs inte ytterligare i detta yttrande.

[1] Med vegetativ förökning avses förökning som sker genom växtdelar, till skillnad från fröförökning. Ett exempel på vegetativt förökningsmaterial är sticklingar.