Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende innovationsverksamhet i Sverige

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter för undersökningen Innovationsverksamhet i Sverige.

Det föreslås att 15 av de 26 frivilliga frågor som Eurostat tagit fram ska ingå i frågeformuläret. 13 av de 39 frågor som Eurostat tagit fram är obligatoriska enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 995/2012. Vidare föreslås att vissa branscher som inte ingår i EU-regleringen ska omfattas av undersökningen.

Vidare föreslås att frågeformuläret ska fokusera på relevanta aktiviteter som relaterar till innovation och att frågor som rör aktiviteter och kunskapsflöden flyttas till frågeformulärens främre delar. Dessutom föreslås en förändring i frågorna om utgifter för innovationsaktiviteter.

Föreslaget föreslås träda i kraft den 11 mars 2019.