Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi. Den nu gällande föreskriften för undersökningen Företagens ekonomi behöver ersättas med en ny föreskrift. Vidare anges att den undersökningsspecifika variabellistan måste uppdateras.