Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för utbildningssamordnare att lämna uppgifter om yrkeshögskolans intäkter och kostnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

SCB är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans utbildningar är finansierade genom statsbidrag och medfinansiering från arbetslivet. För att kunna belysa de faktiska kostnaderna för utbildningarna och de totala offentliga kostnaderna genomförde SCB hösten 2019 en första undersökning om intäkter och kostnader avseende 2018. Undersökningen genomfördes utan uppgiftslämnarplikt. Dock nådde inte undersökningen upp i önskad kvalitet på grund av dåligt inflöde, där flertalet uppgiftslämnare hänvisade till frivilligheten som en anledning till att de inte lämnade in uppgifter. Totalt uppnåddes ett inflöde på 5,6%. Det anges att det idag saknas bra underlag för utbildningsväsendets kostnader. Genom föreskrifterna förväntas ett tillräckligt gott inflöde för att kunna redovisa statistik för yrkeshögskolan kunna uppnås. Det i sin tur kommer inbringa möjligheter för utbildningsdepartementet, forskare, privatpersoner, media och utbildningsanordnare att göra jämförelser och analyser för yrkeshögskolan.

Regelrådet finner redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget godtagbar.

Taggar:

yrkesskola