Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om statistik om forskning och utveckling i företagssektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn.

Föreslagna ändringar anges vara att en post med ”andra immateriella anläggningstillgångar” läggs till frågan där FoU fördelas efter typ av kostnad. Det tillkommer nya instruktioner och formuleringar för svarsalternativ på nyss nämnda fråga. Vidare läggs det till en ny fråga om antal konsulter och annan inhyrd personal i FoU-verksamheten och därvid ska även de berördas kön och yrke anges. Tre svarsalternativ slås ihop med ett i fråga om utgifter för utlagd FoU fördelad efter utförare. Fråga om syfte och ändamål tas bort. Prognosfrågor för innevarande år blir obligatoriska och en ytterligare prognosfråga läggs till: årsverken av konsulter och övrig inhyrd personal. Det läggs till frågor om utgifter och årsverken för FoU inom artificiell intelligens. Slutligen införs fler automatiska granskningskontroller i frågeformuläret.