Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till ändrade föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi.

Det anges att bilagan med undersökningens variabler har uppdaterats. Det föreslås också en ändring i föreskrifterna avseende tidpunkten när uppgifterna ska lämnas.