Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster

Statistiska centralbyrån (SCB) avser att genomföra en årlig undersökning av kostnader inom tjänstesektorn genom en enkät som skickas ut till ungefär 1 000 företag per år. Förslaget innebär att bl.a. hotell- och resturangföretag ska lämna uppgifter om de kostnader företaget har haft under föregående kalenderår. De uppgifter som ska lämnas framgår av en särskild blankett som anger att detaljerade uppgifter ska lämnas under rubrikerna handelsvaror, råvaror/tjänster, reklam och PR, energikostnader samt övriga externa kostnader. 

I ett följebrev till företagen förklaras att undersökningen är årlig men att uppgiftslämnandet roterar mellan branscherna. Detta innebär att det enskilda företaget endast behöver lämna uppgifter till undersökningen vart femte år. Både i följebrevet och på blanketten finns en upplysning om att uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken, av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och av SCB:s föreskrifter.