Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster

Statistiska centralbyrån avser att genomföra en årlig enkätundersökning avseende tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster. De branscher som berörs av förslaget är bl.a. handel samt reparationsverkstäder för motorfordon och motorcyklar, magasinering och stödtjänster till transport samt film-, video- och tv-programverksamhet. Undersökningen syftar till att fylla en tidigare informationsbrist vid beräkningen av bruttonationalprodukten och bidrar till att öka tillförlitligheten och relevansen i beräkningarna i allmänhet och för framtagandet av Input/Output-tabeller i synnerhet. Detta uppges vara av stort värde vid användningen av nationalräkenskaper som underlag för analys, för ekonomiska eller politiska beslut och för fastställande av vissa avgifter till samt stöd från EU.

Taggar:

statistik