Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster

Statistiska centralbyrån (SCB) avser att genomföra en årlig undersökning av kostnader inom tjänstesektorn genom en enkät som skickas ut till ungefär 1 000 företag per år. Förslaget innebär att berörda företag ska lämna uppgifter om de kostnader företaget har haft under föregående kalenderår. De uppgifter som ska lämnas framgår av en särskild blankett som anger att detaljerade uppgifter ska lämnas under rubrikerna handelsvaror, tjänster, reklam och PR, energikostnader samt övriga kostnader. SCB har genom ett skriftligt tillägg till remissen förklarat att om de tillfrågade företagen inte lämnar uppgifterna innan sista svarsdatum kommer påminnelse att skickas ut. Av påminnelsen ska framgå att företagen, om de inte fullgör skyldigheten att lämna uppgifterna, kan åläggas betala vite enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken.