Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om primärkommunens, landstingskommunens och privata sektorns skyldighet att lämna uppgifter till statistik om sjuklöner

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar sedan 1 januari 2007 för sjuklönestatistiken vars syfte bl.a. är att belysa sjukfrånvaroutvecklingen under sjuklöneperioden. Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter om primärkommunens, landstingskommunens och privata sektorns skyldighet att lämna uppgifter till statistik om sjuklöner. De föreslagna föreskrifterna avses ersätta SCB:s nu gällande föreskrifter (SCB-FS 2008:21) på området. Förslaget innebär bl.a. att samtliga berörda företag ska lämna uppgifter om sina anställdas sjukfrånvaro månatligen. De uppgifter som ska lämnas framgår av en blankett som föreskrifterna hänvisar till. Genom en skrivelse som kom in till Regelrådet den 12 maj 2011 har förslaget justerats något och konsekvensutredningen kompletterats. Kompletteringen avser en tydligare beskrivning av de företag som berörs av förslaget samt utförligare beräkningar av de kostnader som ett genomförande av förslaget kan medföra.