Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till försäljningsstatistik; SCB-FS 2013:X

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till försäljningsstatistik. Företag som har valts ut ska lämna uppgifter till statistik om försäljning. Undersökningen omfattar fem delar av bransch 47 enligt svensk näringsgrensindelning (SNI), vilket innebär detaljhandel inklusive bensinstationer. De uppgifter som efterfrågas avser försäljning och redovisas som nettoomsättning fördelad på varugrupper. Uppgifterna ska lämnas senast i slutet av maj vart tredje år och ska avse omsättningen under det närmast föregående kalenderåret. För det fall att företaget tillämpar brutet räkenskapsår ska uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutas senast april månad det år undersökningen genomförs.