Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Av remissen framgår att nu gällande föreskrift (SCB-FS 2009:13) för företagens ekonomi (FEK) behöver ersättas med en ny föreskrift, där bilagan med undersökningens variabler har uppdaterats. Det gäller variabler som föreslås läggas till, ändras eller tas bort. I undersökningen ingår samtliga av Statistiska centralbyrån (SCB) registrerade företag exklusive de finansiella företagen. FEK-enkäterna skickas ut årligen och omfattar en stor mängd ekonomiska variabler, exempelvis resultat- och balansräkning, investeringar och varulager. Det anges att blanketten skräddarsys utifrån de enskilda företagens storlek, bransch samt vilket urval företagen ingår i. Blanketterna är i största möjliga mån anpassade efter företagens redovisning i exempelvis årsredovisningar.

Inför FEK 2014 föreslås bland annat en anpassning till de nya redovisningsregelverken K2 och K3. En fråga om vilket regelverk företaget använder och två nya variabler avseende omvärderingar av materiella anläggningstillgångar och varulager har lagts till. Dessutom har en separat kolumn för pågående nyanläggningar lagts till i frågan om investeringar i materiella anläggningstillgångar. Denna förändring föreslås för att underlätta både för de uppgiftslämnande företagen och för SCB:s granskare. Därutöver föreslås ytterligare specificering av variablerna v3189 ”Köpta tjänster och förvaltningskostnader” samt v3999 ”Övriga kostnader” för de företag som ingår i de branscher INFI (Industrins förbrukning av inköpta varor) undersöker aktuellt år.