Yttrande över Statistiska Centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Statistiska centralbyrån (SCB) avser att under år 2015 genomföra en undersökning om innovationsverksamhet inom företag avseende perioden 2012-2014. Sådana undersökningar görs i enlighet med EU-rätten vartannat år och till varje undersökning meddelas föreskrifter. Av föreskrifterna framgår det att uppgifter på begäran ska lämnas till SCB och att de uppgifter som ska lämnas in framgår av en blankett som det hänvisas till. SCB kan, utöver vad som regleras av unionsrätten, bestämma över hur många företag som ska delta i undersökningen och från vilka branscher.