Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag jämte komplettering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådet har den 1 mars 2017 (RR-2017-28) yttrat sig över Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter avseende it-användning. Kritik riktades mot konsekvensutredningens redovisning av berörda antal företag, överensstämmelsen med EU-rätten samt förslagets påverkan på företagens administrativa kostnader och på små företag. Sammantaget bedömde Regelrådet att konsekvensutredningen inte uppfyllde kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning. Med anledning av kritiken har SCB vidtagit ändringar i de delar av konsekvensutredningen som Regelrådet funnit bristfällig eller i behov av önskvärda kompletteringar. Regelrådet avgränsar yttrandet till genomförda kompletteringar.

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter för it-statistik och avser undersökningen It-användning i företag för år 2017. Det är en årlig undersökning som är gemensam för EU-länderna och omfattar företag med 10 anställda eller fler.

I undersökningen efterfrågas uppgifter om företagens tillgång till och användning av informationsteknik.

 

Taggar:

IT-statistik