Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om statistik om yrkeshögskolans undervisande personal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till föreskrifter om statistik om yrkeshögskolans undervisande personal. Kommuner, regioner och enskilda fysiska eller juridiska personer som bedriver yrkeshögskoleutbildning ska på begäran från SCB rapportera årliga uppgifter om den undervisande personalen på sina yrkeshögskoleutbildningar. Sådana uppgifter ska lämnas till SCB senast 6 veckor efter att SCB har begärt dem, om det inte föreligger särskilda skäl vilket kan medföra att SCB får besluta att uppgifterna får lämnas vid ett senare tillfälle. I bilaga till föreskrifterna framgår de variabler som ska rapporteras.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag