Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik över företags miljöskyddskostnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser föreskrifter för inhämtning av uppgifter om industrins miljöskyddskostnader. Enkäten ändras så att uppgiftslämnaren ska rapportera sina miljöskyddskostnader indelat i investeringar och löpande kostnader varje år. Hittills har de löpande kostnaderna behövt lämnas var tredje år. Därutöver utökas miljöområdena till att även gälla ”biodiversitet och landskap” och ”mark och grundvatten”. Tidigare har områdena enbart rört ”luft”, ”vatten”, ”avfall” och ”övrigt”. Ändringarna medför även att personalkostnader ska delas upp per miljöområde och inte som tidigare en redovisningspost i delen som berör löpande kostnader.

Taggar:

miljöskydd