Yttrande över Statistiska centralbyråns remiss om förslag till föreskrift om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag på nya föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling (FoU) inom företagsektorn. Sverige har sedan 1960-talet utvecklat statistik om FoU och undersökningarna har successivt blivit mer heltäckande. FoU-undersökningarna genomförs av SCB vartannat år och den undersökning som ska genomföras under våren 2014 avser hur mycket resurser, ekonomiska och personella, de tillfrågade företagen satsat på sin FoU-verksamhet under 2013. EU-kommissionens genomförandeförordning nr 995/2012 samt Europaparlamentets och rådets beslut 1608/2003/EG innebär, enligt remissen, att undersökningen är EU-reglerad. Genomförandeförordningen medför att två frågor i undersökningen förändras och att en fråga läggs till.

Undersökningen följer definitioner och riktlinjer som fastslagits i den s.k. Frascatimanualen, framtagen av OECD. Frågor som de tillfrågade företagen kommer att bli skyldiga att besvara rör bland annat:

–          Utlagd FoU

–          Egen FoU efter typ av kostnad

–          Typ av FoU

–          Egen FoU efter finansieringskälla

–          Egen FoU efter produktgrupp

–          Antal personer i FoU-verksamheten efter yrke

Undersökningen utförs i två steg. I det första steget skickas en förfrågan till företag om de har utgifter för egen och/eller utlagd FoU. De som svarar ja och de som inte besvarar förfrågan samt de företag som hade mer än 5 mkr i FoU-utgifter vid det senaste undersökningstillfället får sedan enkäten. Det råder skyldighet att besvara den webbaserade enkäten.