Yttrande över Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lag om stöd vid korttidsarbete (2013:948).

I sak anges förslaget innebära att beslut som Tillväxtverket fattar enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska gälla omedelbart. Det föreslås även att det införs tretton nya bestämmelser om bland annat besluts verkställbarhet, återbetalningsskyldighet, avbetalning, anstånd, indrivning, förbud mot överlåtelse och preskription.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 15 november 2021 och tillämpas första gången för beslut som fattas efter ikraftträdandet.

Taggar:

korttidsarbete